میزان تجویزآنتی بیوتیک در کشور ۵۰درصد است

خلاصه خبر:

کرج ـ ایرناـ مسئول کمیته کشوری تجویز و مصرف منطقی دارو با بیان اینکه طبق توصیه سازمان بهداشت جهانی میزان تجویز آنتی بیوتیک ها باید کمتر از ۳۰ درصد داروها باشد، گفت: این رقم در ایران به ۵۰ درصد رسیده است.

... ادامه خبر در وب سایت ایرنا