مصرف داروهای بیولوژیک، سل نهفته را به سل فعال تبدیل می کند

خلاصه خبر:

تهران – ایرنا – معاون آموزشی مرکز تحقیقات سل و بیماریهای ریوی گفت: مصرف داروهای بیولوژیک بویژه در برخی بیماری ها مانند روماتوئید آرتریت و کرون و پیوندها رو به افزایش است و تحقیقات نشان می دهد ادامه مصرف این داروها، سل نهفته را به سل فعال تبدیل می کند.

... ادامه خبر در وب سایت ایرنا