عذاب اعتیاد و رهایی تا نجات

این مطلب به صورت خودکار از وب سایت ایرنا استخراج شده و همه حقوق به آن سایت تعلق دارد.

تهران- ایرنا-«رفتم ببینم درآن جلسه چه می گویند که شد 16سال». باورتان می شود خودم که هنوزباور ندارم که چه شد. آن روز را که پا به جلسه گذاشتم بخوبی به خاطر دارم آن روز پیامی روحانی دریافت کردم پیامی که تا امروز مرا پاک نگه داشته است» این بخشی از گفته های مسعود یکی از معتادان رها یافته از عذاب اعتیاد
است او امروز تولد ۱۶ سالگی اش را جشن گرفت.

... ادامه خبر در وب سایت ایرنا