شب‌گریزی‌ خیابان‌‌خواب‌ها‌ی پایتخت

این مطلب به صورت خودکار از وب سایت ایرنا استخراج شده و همه حقوق به آن سایت تعلق دارد.

تهران – روزنامه ابتکار در شماره روز شنبه خود با درج مطلبی با عنوان «شب ‌گریزی‌ خیابان ‌‌خواب‌ها‌ی پایتخت» به موضوع کارتن خواب ها و گرمخانه های شهر تهران پرداخته است.

... ادامه خبر در وب سایت ایرنا