تشخیص سرطان با عامل ژنتیکی نیازمند تجهیزات پیشرفته است

تهران- ایرنا- دبیر انجمن خون و سرطان کودکان ایران گفت: در زمینه تشخیص بالینی و آزمایشگاهی همگام با سایر کشورهای پیشرفته هستیم اما درخصوص تشخیص های ژنتیکی به تجهیزات و دستگاه های پیشرفته نیاز داریم.