تدوین طرح جامع بازتوانی از جزیره ای عمل کردن جلوگیری می کند

این مطلب به صورت خودکار از وب سایت ایرنا استخراج شده و همه حقوق به آن سایت تعلق دارد.

تهران ایرنا – معاون بازسازی سازمان مدیریت بحران کل کشور با بیان این که در تدوین این طرح به زوایای مختلف بازتوانی افراد متاثر از حادثه توجه می شود، گفت: این طرح از جزیره ای عمل کردن نهادها در موضوع بازتوانی جلوگیری می کند.

... ادامه خبر در وب سایت ایرنا