تامین اجتماعی سهولت و دسترسی بیمه شدگان به خدمات درمانی را فراهم می کند

این مطلب به صورت خودکار از وب سایت ایرنا استخراج شده و همه حقوق به آن سایت تعلق دارد.

زنجان – ایرنا – مدیرکل پشتیبانی معاونت درمان سازمان تامین اجتماعی کشور گفت: گرایش این سازمان سهولت و دسترسی بیمه شدگان به خدمات درمانی است و حتی گروههای هدف در شهرستان ها نیز خدمات مطلوب را دریافت کنند.

... ادامه خبر در وب سایت ایرنا