تابش تشعشع بی توجهی برمعضل های رادیولوژیست ها

خلاصه خبر:

سمنان – ایرنا – امروزه شناسایی به موقع کبد چرب، انواع سرطان ها، غربالگری جنین، بیماری های قلبی و بسیاری از بیماری های دیگر بر پایه روش های مختلف تصویر برداری انجام می شود که این مساله خود نمایانگر جایگاه ویژه رادیولوژی و رادیولوژیست ها در سلامت انسان ها است.

... ادامه خبر در وب سایت ایرنا