اولین اظهارات سردسته باند سرقت خودروی «پاسارگاد»

به گزارش ایسنا، مشروح گفت‌وگوی «ایران» با سردسته باند سرقت خودروی حمل پول بانک پاسارگاد را در ادامه می‌خوانید:

* نقشه سرقت راچگونه طراحی کردید؟

طرح را من دادم، نقشه را هم من کشیدم و تقریبا اجرای آن نیز زیر نظر خودم بود.

* چرا این فکر به ذهنت رسید؟

وسوسه شدم، شاید شما هم بودید به این موضوع فکرمی کردید. ماجرای پولدار شدن مثل خوره به جانم افتاده بود. ۳ سال قبل نگهبان بانک شدم. ماهی یک میلیون و ۲۰۰ هزار تومان حقوق می‌گرفتم اما خودم روزانه با میلیون‌ها تومان پول سر و کار داشتم. هر کسی جای من بود با این وضعیت مالی و آن همه پول وسوسه می‌شد.

* تنها کارمندی که در سرقت حضور داشت تو بودی؟

یکی دیگر از کارمندان  نیز اوایل با ما همراه شد. اما چند روز بعد خودش را کنار کشید و گفت در سرقت شرکت نمی‌کند.

* اطلاعات را چه کسی به شما داده بود؟

خودم اطلاعات کافی در مورد وضعیت حمل پول و ساعت حرکتش داشتم.

* چه شد که آن روز را برای سرقت انتخاب کردی؟

آن روز هم دوربین داخل خودرو از کار افتاده بود و هم اینکه هیچ مأموری همراه خودروی پول نبود.

* چه مدت بود